Tag: کو

کو لال

يواځى د پښتون نامى نه د نړۍ د هر بشر د ژوند په بر تګ کى د کولال ډيره لويه ونډه ده چى د انسان

Read More »