لربه

د پښتنو ټولنه د بيلو بيلو کار دارانو په سوب ښه په درز کى ژوندۍ او ګړندۍ وه چى هم دى خپلو پښتنو ور کى په څه نه څه لږ ډير مشقت بيل بيل کارونه او کسبونه کول
نن هم دغه بلا کسبونه ښه په چلن کى او لا په غوره بڼه سر ته رسولى کيږى خو پخوانى کسبونه د ذمه وارۍ او خوږ منۍ او خپل ولۍوو او دا ننى بازارى دى او د ذمه وارۍ هم نه دى دغه سوب دى چى ټولنه د مينى خپلوۍ خوا خوږۍ او ذمه وارۍ نه خالى او بى نوا پاتى شوه
د ټوانى دغه کسب ګرو او يا کار کونکو کى يو لربه هم و
لربه چى د لرګ به څخه را لنډ کړى شوى دى دده کار او ذمه وارى خان ملک حجذه جمات له د بلولو او توديدلو د پاره د سوانى لرګى راوړل
دا لرګى به په دوه يادو سره راوړى شول يوه دا چى ژمى ته نردى به لرګى راوړى سول او ژمى کب به سيزلى شول بله دا چى لربه به په اوړب پشکال کى راوړل دا به غرمو ته اچواب شول ژمى کى به کوټى منډو ته کړى شول او کال پس له بيا سيزلى سول دا به غوره لرګى ګڼلى شول وچ به و اور به ي زر نيولو او لوګى به ور کى نه و
لربه له به تر 1954 پورى څه دانب پيسى نه ور کيدلى هغه به فقط په خوراکه او د کورونو نه خپلى کډى له ډوډۍ غوښتله پاو او مالت به څلويښت پنځوس کوره و نو د ټولو کورونو درىته يا نيمه ډوډۍ به د لربه د کډى څه چى ور سره د چم ګاوڼړ او د خپل پردى د پاره هم ډيره وه دغه ىوب و چى د لربه کور ودان د اخلب پخلى نه ور ګاره وه چى دا متل ترب اپات دى چى لکه د لربه د ښځى په تياره باجۍ عادت ده
لر به چى کله نرخونه ختا شورو سو نو لربه هم خپاه خبره مخى ته کړه نو په اول ځل لر به پرو موشن په 1955 کى داسى وشو چى هم دانى ور سره يادى کړى او هم د کورونو هغه ډوډۍ غوښتل ورسره هغه شان ټل سوا
اولو ورځو کى به لربه په سټه جوارو پنځوس يا څل ويښت ګيډى راوړلو چى بيا د وخت وخت سره ديرسو او بيا خبره شلو ته ورسيدله مونږ غاړى ته دا رواج تر 1980 پورى په چلن کى و د لربه د لوى او وړکى ګيډى د پاره به د کلکو لرګو يوه غټه تله لکه د نن ورځى د ترک جمات کى لګولى شوى وه چى هغى ته به هم دړ ويلى شو او لربه له به چى کوم جوار چى دوه دړۍ کور مقررو هغى ته به ي هم دړ ويلو
ځينو ځاينو کى به دا تله يا دړ داسى کارولى شو چى يا به چا دانب او جوارړنه ور کول نو هغوى به کورو سر دوه ګيډى ارګى دړغره نه راوړل او په دغه درک به ي د پوره او لږ د پاره جوک او يا چى له ټول مالت او پلو دانى نه ورکولى نو لرګىدبه ي پخپله راوړل او په دغه دړ به ي جوکا

لیک محمد پروېش شاهين