صحافت او د سلو روپو مائیک

لیک: محبوب جبران بونیری
یو وخت وو چی صحافی رونړہ بہ پہ دنګہ غړی پہ اھم او عام ځایونو کښ پہ نظر راتلو… یو لاس کے مائیک پہ بل لاس کښ کاغذ او پینسل… او پہ یو شاہانہ انداز کښ بہ راروان وو..
د ایونٹ د کور کولو نہ مخکښ بہ یی د حجام د دکان سلام خامخا کوو… بلکہ ډیرو صحافیانو خو بہ باقاعدہ د حجام پہ دکان کښ خپل د میک اپ کیټ ھم ایخودی وو

مشر بہ مخکې او ورپسی بہ دوہ ٹرینی ځوانان ھم را راوان وو…. پولیس… سرکاری اداروں او سیاسی لیډرانو بہ ورتہ خہ پروټوکول ورکولو… پیسی او نوم داوړہ یی ګټل…
ھغہ صحافی مشران کوم چی بہ پہ څہ نہ څہ شکل کښ د باہر ملکی خبری ادارو سرہ کار کولو… د ھغوی نفسیاتی ہیجان.. د جامو جوړښت، د ګرزیدو طور طریقہ بہ د مقامی صحافیانو نہ مختلف ووہ. او پہ خبرو خبرو کښ بہ یی دا خامخا وویل چی سنګہ یی پہ کنفلکټ کښ خبری ادارو لہ کار کړے دي

خو بیا ایکدم وخت بدل شو… سوشل میڈیا رامخے تہ شوہ… لاییو سٹریمنگ د صحافت رنګونه بدل کړ ہ… او نن دا حال دی.. چی کوڅه پہ کوڅه واړہ واړہ میډیا ہاوسز جوړ شول… ھر چا د خپل ووس مطابق د صحافت پہ میدان کښ لوبی شروع کړی… ورکوټي ورکوټي خبر او واقعہ د سوشل میڈیا د لاری پہ دنیا کښ خوریدل شروع شو… فایدہ یی ھم مخے تہ راغلہ خو نقصانات یی ھم رامخے تہ شو

چایے والا… جلات خان… د مردان خان بابا… سپین خان… او فرمان کسکر پہ شان یو شمیر کردارونہ او خبرونه د دی سوشل میڈیا د صحافت پیداوار دی

مشران صحافیانو چی کلہ دا ھر سہ ووکتل نو د تذبذب خکار شول. زر زر یی پہ سوشل میڈیا پیجز جوړ کړہ… او دا قیصہ مخ پہ وړاندے لاړہ… ووس چی کومو صحافی ملګرو د نوي دور د تقاضو مطابق پہ خپل لیک او رپورٹینګ کښ بدلون راوستلو ھغوی څہ نہ څه رزق ګټی او چی چا پہ خپلو رویو او ھنر کښ بدلون را نہ وستلو ھغوی ھم ھغہ شان د یوسف خان شیربانو قیصی تہ ناست دی

صحافت د سلو روپو مائیک تہ راغلو… باید د یونیورسټو استاذان نور دخپل ڈیپارٹمنٹ او نوکرو بچ کولو لپارہ د قام بچو تہ دروغ وو نہ ووایی. او د ددوی صحیح تربیت وکړی..
دے سرہ سرہ سینیر صحافیان دی دا ھم وومنی… چی ووس نوی دور دی یوازې د پرس کلب پہ صدارت کار نہ کیګی