خپل کلتور او خپله ورثه نمانځل لکه خپل ځان ته په اينداره کي کتل

لیک : فضل چرمئ

خپل کلتور او خپله ورثه نمانځل زما په اند داسي وي لکه خپل ځان ته په اينداره کي کتل. لکمه روځي چې ده انسانانو وزان کتنې ته را پام سوي دي او بيا په دا خوند يا بي خوندي روژد سوي دي هم له هغه وخت زه د انسانانو سره د ځان کتني احساس مل دي. داسی ويلي سو چي کلچر يا دود د ژوند اينداره ده. نړيواله کلتوري ورز په 21مئ باندی نماځي، او دليل دا ژدي چي په دا ورز موژ ده نړي ده بيلا بيلو تهذيبونو تر مينځ د مکالمې او پيزندګلو روايت ساتنه کو. موږ چي کمه نني کلتوري ورز نمانځو 23 ستمبر دا ورځ ويل کيږی چي په 2015 کي د پشتو اکاډمي کوټي لخو ټاکل سوه، او پشتونو دانشوران په دا ورځ اتفاق کړي، که ځه هم ده دا ورځي تايد نه په افغانستان او نه د پښتونخوا په بله سيمه کي سوي.سوال دا دئ که دا ورځ کلتوري ورځ نمانځل کیږي خلکو ته ځه اعتراض دي؟ ايا دا کلتوري ورځې نمانځل زموږ د تاريخ جغرافيه،او تهزيب له انناتو سخه يو ورځ ده که نه، تر ځو پورې چي ما پلټنه کړي ما هځ داسي مدلل جواب نه دي ميندلي چي هغه واقعی مدلل وي. ماسوا د دا خبري چي دا ورځ د يو سياسي پروپاګند د پاره ايجا کرل سوه. هغه په داسي وخت کي کله چي د خلکو د ټوليز ژوندسياسي واکداران ده ولس په خپلو ژمنو پاتي راغلل، يو واضح علت يه دا وئ د دا ورځي کرارداد په کال 2015 کي پاس سو، نمانځل يه په 2017 کی شورو سو، ھغہ پہ داسې وخت چي کله ده سياسي واکدارانو عوامي مقبولیت ډير ټيت سو او خپل کار کونان اولس زي بد زنه سو، بيا دوي د خپل سياسي ساک ده ځغورلو په خا طر دا سر ګرمۍ وکړه، او لونګۍ يه وه پيچلې. خبره داده چي کلتور د ژوند هينداره ده، او پشتانه د ژوند د هنداري په قدر وړ او پو خلک دي، موژ بايد ګوډاګیان نه کو زني جوړ، او ده کيمرې يا سکرين شومه يه نکو. زموږ کلتوري روځ نه بلکه ورځې معلومي دي، هغه خپل سياسي، تاريخي، ساينسي او سيميز دلیل او لرغونيتوب لري، او پشتانه يه ډهير په خوند او دزره په خروش نماځي. هغه لکه نوروز، لکه اختر، لکه سکول (سکوشت) ، داسي نوري ولسي او سيميزي ورځې سته. خو ټول پشتانه او منځنۍ اسیا خلکو دا ورځ تاکلي بايد مو ز هم نوروز خپله کلتوري ورځ و نمانځو او او مو قه پرسته سياسي ځانګړتیا او نرګسيت پريژدو.